فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

ترجمه مقاله رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

ترجمه مقاله Islamic perspectives on conflict management within project managed environments چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی میان سازمان های اسلامی منتخب در مالزی

ترجمه مقاله Islamic revival in human resource management practices among selected Islamic organisations in Malaysia شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی میان سازمان های اسلامی منتخب در مالزی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل