فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پرسشنامه خودمدیریتی ملاحسینی و برخوردار (1386)

پرسشنامه خودمدیریتی ملاحسینی و برخوردار (1386)-18سوال پنج گزينه‌‌‌‌‌‌‌اي براساس طیف لیکرت

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت پروژه‌های عمرانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه مدیریت پروژه‌های عمرانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت ریسک، بیلندی (1390)

پرسشنامه مدیریت ریسک، بیلندی (1390)

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان

پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد کامیابی سو و همکاران (2014)

پرسشنامه استاندارد کامیابی سو و همکاران (2014)

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بار ذهنی کار ناسا (NASA TLX)

پرسشنامه بار ذهنی کار ناسا (NASA TLX)-پرسشنامه فشار کاری ناسا (NASA TLX)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش کیم و لی(2013)

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش کیم و لی(2013)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد رفتارهای نوآورانه کانتر 1988

پرسشنامه استاندارد رفتارهای نوآورانه کانتر 1988

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اشتیاق شغلی، سالوناوا و شوفلی (2001)

پرسشنامه اشتیاق شغلی، سالوناوا و شوفلی (2001)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی