فایل های دسته بندی روانشناسی - صفحه 1

پرسشنامه توسعه پایدار - هریس (2000)

پرسشنامه توسعه پایدار - هریس (2000)

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری،این پرسشنامه دارای ۲۹ گویه می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنا

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه طلاق

پرسشنامه طلاق

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سبک دلبستگی

پرسشنامه سبک دلبستگی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگری

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل