فایل های دسته بندی رشته کامپیوتر - صفحه 1

ارائه يک روش نوين در محاسبات ابری براي دسترسي به اطلاعات به کمک سيستمهاي پيشنهاد دهنده نرم افزار

پروپوزال رشته کامپیوتر-ارائه يک روش نوين در محاسبات ابری براي دسترسي به اطلاعات به کمک سيستمهاي پيشنهاد دهنده نرم افزار

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته مهندسی نرم افزار ارائه روشی با استفاده از جداول بروزرسانی ویادگیري عاملهاي سیار

نمونه پروپوزال رشته مهندسی نرم افزار- ارائه روشی با استفاده از جداول بروز رسانی و یادگیري عامل هاي سیار در جهت حفظ محرمانگی عامل هاي سیار در شبکه حسگر بیسیم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رمز نگاری تصویر با استفاده از سیستم های اشوب و دنباله DNA به روش تفاضل تکاملی

رمز نگاری تصویر با استفاده از سیستم های اشوب و دنباله DNA به روش تفاضل تکاملی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمانبندي دسته وظایف براساس برآورده کردن کیفیت سرویس و کاهش هزینه با استفاده از برنامه ریزي ریاضی درس

زمانبندي دسته وظایف براساس برآورده کردن کیفیت سرویس و کاهش هزینه با استفاده از برنامه ریزي ریاضی در سیستمهاي محاسبات ابري

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال ارشد نرم افزار،روشی پویا در استفاده از الگوريتم ژنتیک برای دستیابی به تعادل بار کاری

روشی پویا در استفاده از الگوريتم ژنتیک برای دستیابی به تعادل بار کاری پردازنده ها در محيط توزیع شده گرید محاسباتی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته کامپیوتر-ارائه مدلی برای ایجاد تعادل در سیستم‌‌های اشتراک دوچرخه

پروپوزال رشته کامپیوتر-ارائه مدلی برای ایجاد تعادل در سیستم‌‌های اشتراک دوچرخه با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال ارشد نرم افزار،ارائه یک روش جدید بهینه برای توازن بار در رایانش ابری

نمونه پروپوزال ارشد نرم افزار،ارائه یک روش جدید بهینه برای توازن بار در رایانش ابری با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال ارشد نرم افزار-افزايش دقت پيش بيني درمديريت پروژه هاي نرم افزاري بااستفاده ازروش CBR

نمونه پروپوزال ارشد نرم افزار-افزايش دقت پيش بيني درمديريت پروژه هاي نرم افزاري با استفاده ازروش CBR

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال ارائه روشی کارا جهت تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه عصبی توابع پایه شعاعی

پروپوزال ارائه روشی کارا جهت تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه عصبی توابع پایه شعاعی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی