فایل های دسته بندی رشته برق - صفحه 1

تحلیل و شبیه سازی سیستم انتقال سیگنال های DWDM با بکارگیری تقویت کننده های نوری نیمه هادی بهینه شدة

تحلیل و شبیه سازی سیستم انتقال سیگنال های DWDM با بکارگیری تقویت کننده های نوری نیمه هادی بهینه شدة چند طبقه

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ُسمینار رشته برق-جایابی بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات

ُسمینار رشته برق-جایابی بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم پرندگان

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سمینار رشته برق-بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی

سمینار رشته برق-بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل