فایل های دسته بندی رشته عمران - صفحه 1

سمینار رشته عمران-بررسی های عملی و محاسباتی از آب شستگی محلی اطراف پایه های پل

سمینار رشته عمران-بررسی های عملی و محاسباتی از آب شستگی محلی اطراف پایه های پل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سمینار ارشد رشته عمران -بررسی پدیده آب شکستگی در پایه پل ها

سمینار ارشد رشته عمران -بررسی پدیده آب شکستگی در پایه پل ها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل