فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

مدلسازی اندرکنش سنگدانه و ملات سيمان بر پايه مدل خميری- خسارت

مدلسازی اندرکنش سنگدانه و ملات سيمان بر پايه مدل خميری- خسارت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال ارشد سازه،مدلسازی اندرکنش سنگدانه و ملات سيمان بر پايه مدل خميری- خسارت

پروپوزال ارشد سازه،مدلسازی اندرکنش سنگدانه و ملات سيمان بر پايه مدل خميری- خسارت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته عمران،پیش بینی ظرفیت تیرهای برشی تقویت شده در حالت گسیختگی

پروپوزال رشته عمران،پیش بینی ظرفیت تیرهای برشی تقویت شده در حالت گسیختگی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته عمران گرایش محیط زیست-استفاده سوخت های کمکی SRFحاصل از پسماندهای جامد شهری

پروپوزال رشته عمران گرایش محیط زیست-استفاده سوخت های کمکی SRFحاصل از پسماندهای جامد شهری در صنایع سیمان، مطالعه موردی شهر کرمان

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال عمران محیط زیست-ارائه یک روش جدید مبتنی بر المان محدود برای حل معادلات انتشار

نمونه پروپوزال عمران محیط زیست-ارائه یک روش جدید مبتنی بر المان محدود برای حل معادلات انتشار

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته عمران سازه-بررسی مدلسازی پدیده ترک خوردگی با استفاده از مدل ترک پخش شده در آنالی

نمونه پروپوزال رشته عمران سازه-بررسی مدلسازی پدیده ترک خوردگی با استفاده از مدل ترک پخش شده در آنالیز غیر خطی سدهای بتنی وزنی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته عمران سازه های آبی-تأثیر زلزله بر خطوط انتقال آب شهری با موضوع موردی شهر اصفهان

نمونه پروپوزال رشته عمران سازه های آبی-تأثیر زلزله بر خطوط انتقال آب شهری با موضوع موردی شهر اصفهان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل