فایل های دسته بندی زیست شناسی - صفحه 1

اثرات لینالول بر الگوي فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم هاي سلولی دخیل در القاي فعالیت صرعی

پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری،اثرات لینالول بر الگوي فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم هاي سلولی دخیل در القاي فعالیت صرعی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزی

پایان نامه ارشد میکروبیولوژی،ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه پاسخ هاي فیزیولوژیکی وعملکردي تعدادي از ارقام زراعی گندم نان به تنش خشکی در منطقه داراب

مقایسه پاسخ هاي فیزیولوژیکی وعملکردي تعدادي از ارقام زراعی گندم نان به تنش خشکی در منطقه داراب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی میکرومورفولوژي(گرده شناسی و آناتومی برگ)جمعیت هایی از گونه ها

بررسی میکرومورفولوژي(گرده شناسی و آناتومی برگ) جمعیت هایی از گونه هاي Capsella bursa- Eruca sativa MILLER, Gard. و Cheiranthus cheiri L. و pastoris(L.)Medicus Pflanzengatt. از تیره شب بو Brassicaceae Burnett در ایران

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ هاي فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی از گندم آبی به تنش شوري منطقه اقلید

پروپوزال رشته میکروبیولوژی،پاسخ هاي فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چند رقم از گندم آبی به تنش شوري در منطقه اقلید فارس

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته میکروبیولوژی،اثر میدانهاي الکترومغناطیس ناشی از دکلهاي فشار قوي

پروپوزال رشته میکروبیولوژی،اثر میدانهاي الکترومغناطیس ناشی از دکلهاي فشار قوي بر خواص ضد میکروبی اسانس گلها و برگهاي گیاه

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی-بررسی ژن های حدت در مایکوپلاسما سینویه

نمونه پروپوزال رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی-بررسی ژن های حدت در مایکوپلاسما سینویه

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل