فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

پرسشنامه استاندارد مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم

پرسشنامه استاندارد مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم،شامل روایی و پایایی،تحلیل مولفه های پرسشنامه،دارای 7 بعد و 22 گویه

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل