فایل های دسته بندی عمران مدیریت ساخت - صفحه 1

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژههای عمرانی

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژههای عمرانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناسایی و بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه هاي مهندسی به روش تدارکات - ساخت

شناسایی و بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه هاي مهندسی به روش تدارکات - ساخت )اي پی سی( و ارائه راهکارهاي کاهش آن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

افزايش بهره وري ماشین آلات عمرانی در پروژه هاي بزرگ با تکیه برFMEA

نمونه پایان نامه مدیریت ساخت،افزايش بهره وري ماشین آلات عمرانی در پروژه هاي بزرگ با تکیه برFMEA،

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل