فایل های دسته بندی رشته صنایع - صفحه 1

سمینار رشته صنایع،پیش بینی ضریب بهره وری TBM

سمینار رشته صنایع،پیش بینی ضریب بهره وری TBM، در این پایان نامه پس از بررسی اصول پایه شکست سنگ توسط برش دهنده آزمایشهای استفاده شده در روشهای مختلف پیش بینی نرخ نفوذ و ضریب بهره وری شرح داده شده و پارا مترهای ورودی – خروجی و دامنه کاربرد هر یک از روشهای پیش بینی مورد بحث قرار گرفته است.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل