فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

پروژه حرکت شناسی-تحلیل تکنیک گیاکوزوکی در کاراته

پروژه حرکت شناسی-تحلیل تکنیک گیاکوزوکی در کاراته

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه حرکت شناسی و تجزیه تحلیل بیومکانیک ورزشی -حرکت شناسی-حرکت سه گام بسکتبال

پروژه حرکت شناسی و تجزیه تحلیل بیومکانیک ورزشی حرکت سه گام بسکتبال

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل آناتومیکی ضربه کرنر-حرکت شناسی ضربه کرنر

تحلیل آناتومیکی ضربه کرنر-حرکت شناسی ضربه کرنر

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل