فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

بررسی و تشریح مدیریت سرمایه در گردش بر حساسیت سرمایه گذاری جریان وجه نقد

بررسی و تشریح مدیریت سرمایه در گردش بر حساسیت سرمایه گذاری جریان وجه نقد ( با توجه به محدودیت های تامین مالی )

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیرمربوط بودن وکیفیت افشا اطلاعات برتصمیمات سرمایه گذاری وریسک سیستماتیک

نمونه پایان نامه رشته حسابداری تاثیرمربوط بودن وکیفیت افشا اطلاعات برتصمیمات سرمایه گذاری و ریسک سیستماتیک

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر عدم کارایی احتمالی بازار بر روی محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

نمونه پایان نامه رشته حسابداری تاثیر عدم کارایی احتمالی بازار بر روی محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مقایسه¬ای تاثیر سود حسابداری و نوسان¬های قیمت سهام شرکت¬های بورس اوراق بهادار بر رشد اقتصادی

نمونه پایان نامه رشته حسابدرای،بررسی مقایس ای تاثیر سود حسابداری و نوسان های قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار بر رشد اقتصادی ایران

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی گروه شرکت های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

نمونه پایان نامه رشته حسابداری، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی گروه شرکت های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه بين حاكميت شركتي (اندازه هيات مديره، استقلال هيات مديره، كيفيت حسابرسي)

بررسي رابطه بين حاكميت شركتي (اندازه هيات مديره، استقلال هيات مديره، كيفيت حسابرسي) و اندازه شركت با مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران،ویژه دانشجویان رشته حسابداری جهت کمک به انجام پایان نامه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل