فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

پایان نامه رشته حقوق مطالعه تطبیقی قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت در حقوق ایران و انگلستان

پایان نامه رشته حقوق مطالعه تطبیقی قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت در حقوق ایران و انگلستان

قیمت : 169,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته حقوق- حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

پایان نامه رشته حقوق- حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تحقیق رشته حقوق عمومی-بررسی نهاد های حقوقی مبارزه با قاچاق در ایران

روش تحقیق رشته حقوق عمومی-بررسی نهاد های حقوقی مبارزه با قاچاق در ایران

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش و تاثیر رسانه های تصویری از جمله تلویزیون در گسترش خشونت در جامعه ایران

نقش و تاثیر رسانه های تصویری از جمله تلویزیون در گسترش خشونت در جامعه ایران

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته حقوق جبران خسارات و زیانهای جمعی در حقوق ایران و انگلستان

پایان نامه رشته حقوق جبران خسارات و زیانهای جمعی در حقوق ایران و انگلستان

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شرط ملت كامله الوداد از منظر حقوق بین الملل عمومی

شرط ملت كامله الوداد از منظر حقوق بین الملل عمومی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته حقوق -شرط ملت كامله الوداد(حقوق بین الملل)

پایان نامه رشته حقوق- شرط ملت كامله الوداد از منظر حقوق بین الملل عمومی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی