فایل های دسته بندی تربیت بدنی و علوم ورزشی - صفحه 1

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید

تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پستهای مختلف بازی

تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پستهای مختلف بازی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه مؤلفه های مديريت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی استان کرمان

رابطه مؤلفه های مديريت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی استان کرمان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر 8هفته تمرینات ادراکی حرکتی بر بهبود برخی قابلیت هاي حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هما

اثر8هفته تمرینات ادراکی حرکتی بر بهبود برخی قابلیت هاي حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدي

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل