فایل های دسته بندی طراحی و برنامه ریزي شهري و منطقه اي - صفحه 1

پایان نامه رشته جغرافیا- بررسی نقش اجتماعي و اقتصادي مجتمع مس سرچشمه بر توسعه شهر پاريز

پایان نامه رشته جغرافیا- بررسی نقش اجتماعي و اقتصادي مجتمع مس سرچشمه بر توسعه شهر پاريز

قیمت : 16,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردي: محله قلعه کامکار در شهر قم

پایان نامه ارشد طراحی و برنامه ریزي شهري و منطقه اي،بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردي: محله قلعه کامکار در شهر قم

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل