فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

نقش روابط متقابل شهر و روستا در تغییرات اقتصادی-اجتماعی روستا نمونه موردی: روستای نصرت آباد شهرستان

نقش روابط متقابل شهر و روستا در تغییرات اقتصادی-اجتماعی روستا نمونه موردی: روستای نصرت آباد شهرستان سیرجان

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مکانيابي پهنه هاي مناسب براي اکوتوريسم در مناطق ساحلي شهرستان هاي رودسر تا آستانه اشرفيه در استان گي

مکانيابي پهنه هاي مناسب براي اکوتوريسم در مناطق ساحلي شهرستان هاي رودسر تا آستانه اشرفيه در استان گيلان با استفاده از GIS

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

پایان نامه جغرافیا نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل