فایل های دسته بندی کلید واژه آزمون های نظام مهندسی - صفحه 1

کلیدواژه آزمون طراحی و نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت ۹۷

کلیدواژه آزمون طراحی و نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت ۹۷ -(منابع کلیدواژه تاسیسات برقی: راهنمای مبحث ۱۳سال ۸۲ و قانون نظام مهندسی و مباحث۱- ۲-۳-۱۲-۱۳-۱۵-۱۹-۲۱-۲۲-راهنمای مبحث ۱۹ و راهنمای مبحث ۲۱ – دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران )

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل