فایل های دسته بندی تحقیق درسی - صفحه 1

نمونه تحقیق با تکنیک اسکمپرSCAMPER

نمونه تحقیق انجام شده به روش اسکمپر SCAMPER- ایده پردازی در مورد اتومبیل

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل